រដ្ឋាភិបាល នឹងអនុញ្ញាតឱ្យ SMEs ចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅខែក្រោយ