ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចណែនាំ៤ចំណុចដល់សហគ្រាសឱ្យប្រើប្រាស់សាភា និងរូបិយប័ណ្ណកម្ពុជា

ដោយៈលក្ខិណា

ភ្នំពេញៈ ដើម្បីដល់សម្រួលដល់ការធ្វើធុរកិច្ចរបស់ធុរជន ដោយអាចរក្សាបានគុ​ណ​តម្លៃនៃភាសាខ្មែរ និងប្រាក់រៀលព្រមទាំងអាចធានាបាននូវការអនុវត្ត ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំដល់សហគ្រាស ធ្វើរបាយការន៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យដោយប្រើប្រាស់ភាសា និងរូបិយប័ណ្ណកម្ពុជាផង។

យោងតាមសារាចរណែនាំស្ដីពី ការប្រើប្រាស់ភាសា និងរូបិយប័ណ្ណក្នុងបញ្ជីគណនយ្យ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំនូវចំណុចមួយចំនួនដូចជា ទី១ សហគ្រាស ឬអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ ឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រផ្សេងៗទៀត សម្រាប់ការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការគណនេយ្យក្នុ ងករណីដែលសហគ្រាស ឬក៏អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ពុំទាន់អាចរក្សារកបានប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងនោះ ដែលអាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបានតាមតម្រូវការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។

សហគ្រាស ឬអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ពុំបានតម្រូវឱ្យស្នើសុំលើការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស ក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងនោះឡើយ ប៉ុន្តែសហគ្រាសឬអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយល័ក្ខអក្សរ មកនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្មដោយបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ពីឈ្មោះ និងប្រភពនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលកំពុងប្រើនោះ​។

ចុចទីនេះដើម្បី Subscribe Telegram Channel «Cambodia Financial Times» សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ទី២ ឯកសារគណនេយ្យផ្ទៃក្នុង ដែលគាំទ្រដល់កិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យ ត្រូវជាភាសាខ្មែរ។ ឯកសារទាំងនោះ អាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់អង់គ្លេស អបជាមួយភាសាខ្មែរបាន។ ចំពោះឯកសារគណនេយ្យ ដែលបង្កើតចេញពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន ដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី១ខាងលើ និងឯកសារគណនេយ្យត្រូវបានរៀបចំនិងផ្ដល់ដោយដៃគុធុរកិច្ចបរទេស ឬដោយអង្គភាពដៃគូ ឬម្ចាស់ជំនួយបរទេស ឬសម្រាប់ធុរកិច្ចជាមួយដៃគូរធុរកិច្ចបរទេស ឯកសារទាំងនោះអាចជាភាសាអង់គ្លេសបាន ។

ក្នុងករណីឯកសារគាំទ្រការធ្វើធុរកិច្ច ឬប្រតិបត្តិការក្រៅពីភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់​គ្លេស សហគ្រាស ឬអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ត្រូវទទួលខុសត្រូវបកប្រែឯកសារទាំងនោះទៅជាភាសាខ្មែរ ឬភាសាអង់គ្លេស ដោយមានប្រថាប់ត្រារបស់សហគ្រាសឬអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ ។

ទី៣ សហគ្រាស ឬអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ អាចជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណមុខងារជាប្រាក់រៀល ឬរូបិយប័ណ្ណ បរទេសតាមគោលនយោបាយគណនេយ្យរបស់ខ្លួនដោយអនុលោមតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យជាធរមាន សម្រាប់កត់ត្រាប្រតិបត្តិការគណ​នេយ្យប្រចាំថ្ងៃ  ។

ទី៤ សហគ្រាសឬអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ត្រូវមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំជាភាសាខ្មែរ និងបង្ហាញជាប្រាក់រៀល ឬបង្ហាញជាប្រាក់រៀលផង និងរូបិយប័ណ្ណបរទេសផង។ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំជាប្រាក់រៀល សហគ្រាស ឬអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំក្នុងស្តង់ដារគណនេយ្យជាធរមាន ដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ជាផ្លូវការ ដែលបានបោះផ្សាយដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ហើយត្រូវបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំនោះ មកនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម តាមសេចក្តីណែនាំរបស់និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ដើម្បីជាកម្មវត្ថុនៃការរក្សាទុក និងការត្រួតពិនិត្យលើកម្រិតអនុលោម តាមភាពស្របតាមច្បាប់ស្ដីពី គណ​នេយ្យនិងសវនកម្ម និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here